PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

udonmac
08-01-2012, 08:34 AM
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี นางดุษิตา สมบัตินันท์ ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ปี 2554 สพป.อด.1 ได้ประเมินสถานศึกษาในสังกัดจำนวน 127 แห่ง และได้แต่งตั้งเป็นสถานศึกษาต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและกำลังรอรับผลการประเมินอยู่ ในปี 2555 มีสถานศึกษาที่ยังไม่ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงจำนวน 100 แห่ง จึงเชิญมาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการในสถานศีึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ประสบการณ์ และสามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
[xitdkLq] [xitdkLq] [xitdkLq] [xitdkLq] [xitdkLq] [xitdkLq] [xitdkLq]
http://i1184.photobucket.com/albums/z327/udonmac/11-4.jpg
http://i1184.photobucket.com/albums/z327/udonmac/12-2.jpg
http://i1184.photobucket.com/albums/z327/udonmac/13-1.jpg

jakkapun007
08-08-2012, 12:09 PM
[vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]