PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ***อดิศร นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย***

patitankhuntod
09-08-2010, 11:55 AM
ประวัติ บิดา - นายทองปักษ์ เพียงเกษ อดีตส.ส.ขอนแก่น พรรคแนวร่วมสังคมนิยม ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จบนิติศาสตร์บัณฑิต ธรรมศาสตร์ พ.ม.ประกอบอาชีพเป็นทนายความที่มีชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น เคยเป็นพลตำรวจโรงเรียนพลตำรวจสกลนคร เคลื่อนไหวการข่าวไปพบนายเตียง ศิริขันธ์ อดึตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ส.ส.สกลนคร ขุนพลภูพาน นายเตียง ชวนมาเป็นครูที่โรงเรียนมัธยมศิริขันธ์ ที่อำเภอวาริชภูมิ สกลนคร ต่อมาประกอบอาชีพเป็นครูโรงเรียนราษฎร์ที่จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนชาญยุทธ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนเรืองศิลป์วิทยา ที่มหาสารคาม ต่อมาเปิดโรงเรียนเอง ชื่อโรงเรียนมาตุภูมิอนุสรณ์ บ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคามและโรงเรียนปิตุภูมิอนุสรณ์ ที่บ้านแกดำ อำเภอแกดำ มหาสารคามเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดามารดา(นายกึม - นางหล้า เพียงเกษ) นายกึม อ่านหนังสือไม่ออก ปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยโรคมะเร็งปอด ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น นายทองปักษ์ เพียงเกษ สมัครส.ส.แบบสัดส่วน พรรคเพื่อไทย คราวเลือกตั้งทั่วไป ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อประกาศผลได้รับเลือกเป็นส.ส.แบบสัดส่วน แต่ถึงแก่กรรมเสียก่อน
สโลแกนของพ่อทองปักษ์ ในการหาเสียงเป็น สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ที่คนขอนแก่นจำได้ถึงเลือดนักสู้ไม่กลัวใครว่า "ลูกบ้านนอกหำบ่หด" พ่อทองปักษ์ เคยพาครอบครัว เพียงเกษ เข้าป่าทั้งภริยาและบุตร ๙ คน เข้าป่าจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
มารดาชื่อนางไกวแก้ว เพียงเกษ(ชาตะรักษ์) อดีตครูโรงเรียนราษฎร์โรงเรียนมัธยมศิริขันธ์ ที่อำเภอวาริชภูมิ เป็นคนภูไท บ้านม่วงไข่ อำเภอพรรนานิคม สกลนคร สกุลเดิม "ชาตะรักษ์" ถึงแก่กรรมแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๗ ในขณะที่นายอดิศร เพียงเกษ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีพี่น้องร่วมบิดามรดา ๑๐ คน คือ
๑.ดช.อดิศักดิ์(ตึ๋ง) เพียงเกษ ถึงแก่กรรมด้วยโรคบาดทะยัก ที่บ้านม่วงไข่ สกลนคร เมื่อกำลังจะเข้าเรียนชั้นป.๕
๒.นายอดิศร เพียงเกษ
๓.นายอดิศวร(เตี้ยม) เพียงเกษ ถึงแก่กรรมอยู่ที่จังหวัดน่าน(โดนซุ่ม)ขณะเป็นทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย(ทปท.) ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ขณะเรียนนิติศาสตร์ปีที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในนามชื่อจัดตั้งว่า "สหายหมอก"
๔.นายอดิศัย (ต้วม - อ้วน) เพียงเกษ จบกศ.บ.,ศศ.ม. อดีตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่จังหวัดขอนแก่น อยู่ในป่าชื่อจัดตั้ง "สหายมาลัย"ปัจจุบันลาออกจากราชการเพราะปัญหาสุขภาพ บุตรสาวคนโตของนายอดิศัย คือ นางสาวอมรรัตน์ เพียงกษ ปีนี้ (๒๕๕๓)กำลังเรียนแพทย์ศาสตร์ปีสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๕.นายอดิสุระ(ต้าม-ก้อง)เพียงเกษ ชื่อจัดตั้งในป่า "สหายพิฆาต" จบนิติศาสตร์จากรามคำแหง ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นทนายความ มีสำนักงานอยู่ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นายอดิสุระ จบช่างเทคนิคจากโรงเรียนเทคโนไทย-เยอรมีน ขอนแก่น จบวิชาช่างจากเมืองทรัชเครนช์ ประเทศสหภาพโซเวียต
๖.นางอดิสาริณี (ติ๋ม)เพียงเกษ (ผ่องอ่อน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลจากประเทศสหภาพโซเวียต
ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน สามีรับราชการเป็นอัยการ
๗.นางสาวอติลักษณ์ (ต๋ำ) เพียงเกษ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ที่กรุงเทพมหนคร
๘.นางอดิโสภา(แต๋ม) เพียงเกษ จบการศึกษาบรืหารธุรกิจบัณฑิต จากรามคำแหง ปัจจุบันเป็นแม่บ้าน
๙.นางอติพร(ต้อยติ่ง) เพียงเกษ จบนิติศาสตร์ รามคำแหง (เรียนเพียง ๒ ปีครึ่ง) ประกอบอาชีพเป็นนักธุรกิจ และเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
.๑๐.นายอติศาสตร์(ตุ้ดตู่) เพียงเกษ จบปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)จากมหวิทยาลัยมหามุกฏราชวิทยาลัย ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารออมสิน
นายอดิศร เพียงเกษ เริ่มการศึกษาชั้นป.๑- ป.๒ ที่โรงเรียน "หลักเมือง"อำเภอเมืองมหาสารคาม ป.๓-ป.๔ที่โรงเรียนบ้านขามเฒ่า(ขามเฒ่าผดุงศิลป์) อำเภอกันทรวิิชัย มหาสารคาม ชั้นประถมปีที่ ๕- ๖ -๗ ที่โรงเรียนมาตุภูมิอนุสรณ์ บ้านขามเฒ่า อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม เรียนชั้นม.ศ.๑ ที่รร.บำรุงไทย๑ ขอนแก่น ม.ศ.๒ ที่รร.สงเคราะห์นิยมวิทยา ขอนแก่น ม.ศ. ๓ รร.ขอนแก่นวิทยายน ม.ศ.๔-๕ ที่รร.วัดเทพศิรินทร์ แผนกศิลป์(ฝรั่งเศส)
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขประจำตัวนักศึกษา ๑๓๑๓๐๓
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พระพุุทธศาสนา) จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นคฤหัสถ์คนแรกที่จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระสังฆราช องค์ปัจจุบัน
เคยศึกษาปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เรียนไม่จบ เพราะเหตุต้องเข้าป่าไปจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในนามชื่อจัดตั้ง "สหายศรชัย"
ปริญญาเอก Ph.D.,D.Litt จากมหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย Magadh University India.
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์(สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปป.ร.๑) จากสถาบันพระปกเกล้า.
ธรรมศึกษาตรี.
ขณะศึกษาที่เรียนอยู่รร.วัดเทพศิรินทร์และธรรมศาสตร์ บิดาให้อยู่เป็นเด็กวัดที่วัดอนงคาราม คณะ ๑๐ วงเวียนเล็ก ธนบุรี
เคยเป็น ประธานชุมนุมนักศึกษาชาวอีสาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการกลาง สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ๔ สมัย คือ
ปี๒๕๓๑ พรรคมวลชน เป็นโฆษกและเลขาธิการพรรคมวลชน
ปี ๒๕๓๕/๒ พรรคพลังธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ปี ๒๕๓๘ พรรคนำไทย เป็นโฆษกและรองเลขาธิการพรรคนำไทย
ปี ๒๕๓๙ พรรคความหวังใหม่ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิป) อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชวน หลีกภัย(นายกรัฐมนตรี) โดยอภิปราย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปกปิดบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๔๕ ล้านบาท ต่อมา ปปช.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ๆ วินิจฉัยว่าปกปิดทรัพย์สิน ๔๕ ล้่้้านบาทจริง จึงตัดสิทธิ์ทางการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ๕ ปี
ปี ๒๕๔๔ เป็นส.ส.พรรคไทยรักไทย แบบบัญชีรายชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย
ปี ๒๕๔๘,๒๕๔๙ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

--------------------------------------------------------------------------------

คำคมที่ชอบ ลาบใส่เพี้ย บ่ขมคื่น ปาน บี คนบ่มีศีลธรรม ปกครองเมืองสูญเศร้า
ไม้ลำเดียวล้อมฮั้วบ่ไขว่ ไพร่บ่พร้อม แปงบ้านบ่เฮือง.
อยู่ดีมีแฮงฮักแพงกันไว้.
อย่าประมาท

การทำงานและการศึกษา
นายจ้าง ประชาชนWithout people we have nothing.


--------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย


--------------------------------------------------------------------------------

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ กทม.


ความชอบและความสนใจ
อื่น ๆ Justice, Law, and Democracy by Phongthep Thepkanjana, Noppadon Pattama Justice, Law, and Democracy by...

arun Sound
09-08-2010, 12:14 PM
กร๊ากกกกก
http://www.zoozaa.net/1485-%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%8A%E0%B8%9E-%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93.html

741
09-08-2010, 12:23 PM
ขาก..ถุย !!

กรูน่ะคนบ้านเดียวกับมัน ถ้าสมัยพ่อมันก็พอได้ แต่พอตกถึงลูกก็เป็นได้แค่นักฉวยโอกาส โสภณีดี ๆ นี่เอง ไม่เคยเห็นมันสู้เพื่อประชาชนเลย ตัวเองล้วน ๆ
ไม่เห็นกับตา ก็อปเขามาก็ได้แค่นี้แหละวะ คุณอสุจิ !!

patitankhuntod
09-08-2010, 01:34 PM
อดิศรต่อต้านเผด็จการรัฐประหารตลอดมา

kowtee
09-08-2010, 01:40 PM
***อดิศร นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย***

เดี่ยวนี้มุดอยู่ที่ไหนเอาตัวมันมาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

adv1234
09-08-2010, 01:49 PM
[xusvd] อดิศร เพียงเกษ เป็นเสื้อแดงเต็มร้อย รับใช้นักโทษทักษิณ
เข้าร่วมขบวนการเผาบ้าน เผาเมือง และล้มล้างสถาบันคับ .. ชัดเจนครับ [55]

ิbutcherboy ทุ่งฝน
09-08-2010, 01:51 PM
อดิศร อยู่ไหนล่ะครับ ตุ๊ดนี่หว่า

patitankhuntod
09-08-2010, 06:21 PM
อดิศร เพียงเกษ ทำงานรับใช้ประชาชนมาตลอด ตั้งแต่อยู่ในป่า จนในเมือง

san2509@hotmail.com
09-09-2010, 12:40 AM
http://www.youtube.com/watch?v=VBYoZUzmcpY

พูดจา หยาบช้า ล่อสันดาน ที่มาชาติตระกูล

นี่คือ ตวามตกต่ำของ นักการเมืองไทย

นักการเมือง พฤติกรรมแบบไพร่ๆ...นี่หรือ ที่คุณชอบ

[55] [55] [55]

patitankhuntod
09-09-2010, 03:39 PM
อดิศรเพียงเกษ เป็น สส ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวขอนแกน จึงนับว่าเป็นคีจริง ดังคำพังเพยที่ว่า เกลือย่อมรักษาความเค็ม ทองแท้ย่อมไม่หลุดลอก

ริวมะคุง
09-09-2010, 04:32 PM
เหอๆ อดิสรนี่นะของแท้ อยากขำให้ฟันร่วง ใครอยุ่ขอนแก่นช่วยมาฟันเฟิมให้มันตาสว่างขึ้นอีกเร็ววววว

arun Sound
09-09-2010, 06:30 PM
ชอบถ่อยๆแบบนี้น่ะเหรอ
ใด้ครับ
ไอ้เฮี้ยอสุจิ
กูอยากเอาตรีนถีบปากมะรึงนะนี่
ม่อมากนี่เอง
ไอ้หำมะรึงเลยไหญ่
นีคงเป็นผู้นำไม่ค่อยแข็ง
โถ ไอหัวข่วยอสุจิ
เคยคิดทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้า

ไอ้เฮี้ยอะสุจิ
นี่ผมต่อคุณตามแบบอดิศรที่คุณว่าดีเปะเลยนะนี่ [Vnjvq55]

patitankhuntod
09-11-2010, 06:02 PM
อดิศร เพียงเกษ ประชาชนผู้ยิ่งใหญ่

BANLUK
09-11-2010, 06:05 PM
[Vnjvq55] [Vnjvq55] [Vnjvq55]
ผู้ผิดหวังจากประชาธิปกู อสุจิศร เพียงกาก [Vnjvq55] [Vnjvq55] [Vnjvq55]
เข้าป่าจนออกจากป่า นึกว่าฉลาดขึ้นมาช่วยพัฒนาชาติ กลับทำตัวอัปรีย์ จันไร หนักแผ่นดิน ลืมบุญคุณแผ่นดินไทย ชาติ ศษสนา และพระมหากษัตริย์

patitankhuntod
09-12-2010, 09:17 PM
ซำบายดี๋ น้องหล่าหัมน้อยบ้านหลัก กินเข่าแล้วติหล่า อ้ายสิพาไปเข่าป่าหาอดิศร สิไปบ๊อหล่า ม่วนขนาด น้องหล่าคือสิไปบ่ได้ เพราะติดหลัก ลิโตนหลาย ไผซังวามาผูกไว้

pream
09-12-2010, 09:30 PM
ซำบายดี๋ น้องหล่าหัมน้อยบ้านหลัก กินเข่าแล้วติหล่า อ้ายสิพาไปเข่าป่าหาอดิศร สิไปบ๊อหล่า ม่วนขนาด น้องหล่าคือสิไปบ่ได้ เพราะติดหลัก ลิโตนหลาย ไผซังวามาผูกไว้


สัมบัด สำนวนอย่างนี้ ผมให้รู้สึกสงสารเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์จังเลยที่มีครูผู้อุดมไปด้วยจิตวิตกอย่างคุณนี่ [:toon05] [:toon05] [:toon05]

boss5617
09-13-2010, 06:48 AM
อดิศรเพียงเกษ เป็น สส ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวขอนแกน จึงนับว่าเป็นคีจริง ดังคำพังเพยที่ว่า เกลือย่อมรักษาความเค็ม ทองแท้ย่อมไม่หลุดลอก


สส.สร้นตรีน ปชต.อะไรของแม่มัน
มรึงเป็น สส.ก็ใช้สภาทำงานตามระบอบสิ มาขึ้นเวทีข้างถนนทำไม?
แล้วจะมีสภาไว้ทำสร้นตรีนอะไร แค่นี้ยังคิดไม่ออก แล้วจะมาเรียกร้อง ปชต.
...โธ่ๆๆๆ ไอ้ฟายเอ๊ย...

พธม.เค้าต้องใช้ข้างถนนสู้...เพราะไม่มี สส.ในสภา ให้ต่อสู้ตามระบบ
นปช.ฟายแดง สส.ทั้งพรรคเป็น ร้อยๆคน ไม่สู้ในสภา เสรือกมาเล่นการเมืองข้างถนน...
...ไอ้ถ่อยเอ๊ย...

san2509@hotmail.com
09-13-2010, 09:06 AM
อดิศรเพียงเกษ เป็น สส ที่ได้รับความไว้วางใจจากชาวขอนแกน จึงนับว่าเป็นคีจริง ดังคำพังเพยที่ว่า เกลือย่อมรักษาความเค็ม ทองแท้ย่อมไม่หลุดลอก

[55] [55]สุภาพ...อ่อนโยน......ตามสไตล์ ไพร่แดง

patitankhuntod
09-20-2010, 05:55 PM
ท่านอดิศรจะมาทวงหนี้บาปกรรมที่ทรราชย์ทำไว้ที่สี่แยกคอกวัว และราชประสงค์พร้อมพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยทั้งมวล คอยติดตามชม หล่าหำน้อยทั้งหลาย

arun Sound
09-20-2010, 06:01 PM
ท่านอดิศรจะมาทวงหนี้ ที่จ้างให้พาพี่น้องเสื้อแดงมาเผาบ้านเผาเมืองจนบางคนตายที่สี่แยกคอกวัวและราชประสงค์พร้อมพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตย ต่ายห่าไปหลายคน แต่ลูกพี่ไม่จ่ายตังค์ หายหน้าจ้อย [Vnjvq55]
อ้าว ถูกลูกพี่ทิ้งซะแล้วเร๊อะ
แหมๆๆ ท่านปติเริ่มทำดีบ้างแล้ว

uncom
09-20-2010, 07:09 PM
ทุกวันนี้ตรงใหนที่ไม่เป็นประชาธปไตยครับห้าทุ่มหกทุ่มผมยังออกบ้านไปซื้อของกินเชเว่นได้อยู่เลยไม่เห็นมีใครมาบังคับขู่เข็ญอะไรนี่ครับ
หรือว่าประชาธิปไตยของท่านต้องทำให้เมืองไทยเละไปกว่านี้ครับ

god
09-20-2010, 10:09 PM
นักสู้อีสานรุ่นเก่า เช่น พ่อทองปักษ์ เพียงเกษ พ่อแคล้ว นรปติ พ่อดิลก บุญเสริม พ่อสุธีว์ ภูวพันธ์ ล้วนมีพระคุณต่อผมนาย God มิอาจลืม
และไม่กล้าดูหมิ่น นักสู้แห่งภูพานทั้งหลาย
แนวทางการต่อสู้ของท่านได้ถูกนายทุนซื้ออ้อย นายทุนซื้อมัน พ่อค้ารับเหมา นายทุนส่งคนไปนอก เข้าครอบงำ หมดแล้วแล้วอ้างอุดมการณ์ของท่านเล่านั้นมาหากิน
นักการเมืองยุคหลัง มีใครที่จบกฎหมาย ไม่เห็นมี มีแต่พ่อค้า นักพากษ์หนัง โฆษกขี้เรื้อนโกหก อดีตนายตำรวจจอมรีดไถ
อุดรธานีเหลือแต่พ่อสมคิด ศรีสังคมที่ยังเหลืออยู่ แต่อ่อนแรงลงแล้ว
อดิศร เพียงเกษ ได้ถูกนายทุนดูหมิ่นให้เป็นแค่รัฐมนตรีช่วย แต่ฟังชาวปักษ์ใต้มากกว่ามวลชนอีสาน ได้แต่เป่าแคน กับปราศรัย ไม่สามารถชี้นำพรรค ได้
ทักษิณกลับใช้คนปราบคอม ฯ แบบบิกจิ๋ว มาคุมพรรคแทน
อุดมการณ์ไม่เหลือแล้ว มีแต่นักธุรกิจการเมืองมีอำนาจ
แย่งกันกินงบประมาณประเทศ
เรื่องที่คุณปติคิด จึง ล้มเหลว ทุกคราไป

patitankhuntod
09-21-2010, 07:20 PM
นั่นเป็นการคิดเอาเองของคุณทั้งนั้น เป็นอัตวิสัยส่วนตัวของคุณ ผมไม่จำเป็นต้องเชื่อคุณ เพราะเป็นพวกปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยโดยชัดเจน ผมไม่ล้มเหลว เพราะประชาชนยังอยู่ข้างพวกผม คนรากหญ้ายังต้องการพ้นจากภาวะถูกเอาเปรียบจากกลุ่มทุนอมาตย์ศักดินา เวลายังมาไม่ถึงอย่างพึ่งดีอกดีใจ

patitankhuntod
09-23-2010, 07:29 AM
ปี ๒๕๓๙ พรรคความหวังใหม่ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นรองหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน(วิป) อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลชวน หลีกภัย(นายกรัฐมนตรี) โดยอภิปราย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องการปกปิดบัญชีทรัพย์สิน จำนวน ๔๕ ล้านบาท ต่อมา ปปช.ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ๆ วินิจฉัยว่าปกปิดทรัพย์สิน ๔๕ ล้่้้านบาทจริง จึงตัดสิทธิ์ทางการเมือง พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ๕ ปี

patitankhuntod
09-30-2010, 01:00 PM
วีรบุรุษประชาธิปไตยอยู่ที่อุดรเยอะ เป็นเสื้อแดง พวกเสื้อเหลืองเห็นแล้วจะอกแตกตาย เพราะไม่ได้เป็นวีรบุษ เป็นได้แค่ทุษบุรุษ เด้หล่า

Gaster
09-30-2010, 01:22 PM
บ่ตายดอกพ่อใหญ่.....

ไปหื่นใส่เมียเขา "ตายแน่นอน....."

ริวมะคุง
09-30-2010, 01:26 PM
เสียใจตัวเองที่ครั้งหนึ่งเคยเลือก ตระกูล สนิทวงศ์ชัย ในนามพรรค ทรท เซงจริงๆแต่ก็นะเงินดีสมัครสมาชิคพรรคได้500ไปฟังแม้วมาพูดได้500เลือกตั้งได้อีกคนละ1000 ช่วงนั้นเมากะจาย ชอบจังประชาธิปไตยแบบกินได้คนอุดรเลยรักอะเด้อย่าคิดว่าไม่รู้น้าจ้ะ อิอิ [55]

patitankhuntod
10-01-2010, 07:34 PM
อดิศร เพียงเกษ คนดีศรีอิสาน

เสียใจก็ไปกินตำส้มเด้อหล่า เผ็ดๆ น้ำตาสิได้ไหล

Gaster
10-01-2010, 07:45 PM
คนดีวิ่งหนีเข้าป่า....ปล่อยชาวบ้านตาดำๆสู่ด้วยตัวเอง....

น่ายกย่อง....ชิหาย......เหอะๆ

ริวมะคุง
10-01-2010, 07:47 PM
คนดีศรีคอมมิวนิสต์ อะดิ ก็ว่าเข้ากับตาลุงหัวฝรั่งเศษถึงขั้นชาบูๆกัน [ :( ]

E-Hank1728
10-01-2010, 09:00 PM
คนดีวิ่งหนีเข้าป่า....ปล่อยชาวบ้านตาดำๆสู่ด้วยตัวเอง....

น่ายกย่อง....ชิหาย......เหอะๆ

[vbvbcVjq] [vbvbcVjq] [vbvbcVjq]