PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รายชื่อวัดในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีudonza
11-16-2010, 01:44 AM
รายชื่อวัดในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วัดดงคำ ม. 1 ดงคำ ตำบลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดทุ่งสว่าง ม. 2 ดุงน้อย ตำบลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีขวัญเมือง ม. 5 ศรีสมบัติ ตำบลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดกุดโด ม. 10 ศรีสามารถ ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ชัย ม. 9 ดุงเหนือ ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์ ม. 3 ถ่อนคำหวด ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสระแก้ว ม. 2 ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดผดุงธรรม ม. 1 ดงเย็น ตำบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ข ม. 2 ป่าเป้า ตำบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสำราญ ม. 3 ตำบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดคลองเวช ม. 7 นาจาน ตำบลโพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีวิลัย ม. 9 ตำบลโพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสมบูรณ์ ม. 5 ตำบลโพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดบัวบก ม. 3 โคกคำไหล ตำบลอ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดเวฬุวัน ม. 4 ไผ่ล้อม ตำบลอ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีชมชื่น ม. 1 ตำบลอ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสิมมา ม. 6 โนนสิมมา ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ชัย ม. 3 ทรายมูล ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 จันทน์ ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีดาราม ม.5 หนองกา ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสมสะอาด ม. 4 ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดชัยมงคล ม. 1 ชัย ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดทุ่งเจริญ ม.2 ทุ่ง ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสะอาด ม.5 โนนสะอาด ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดปราสาทชัย ม. 7 นาดี ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดพิเศษสมบูรณ์ ม. 6 ดอนขึ้เหล็ก ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ค้อเขียว) ม. 9 ค้อเขียว ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสุมังค์ ม. 3 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสุพรรณแสงศรี ม. 14 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสุวรรณเขต ม. 4 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดใหม่ศรีสุมังค์ ม. 3 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสวรรค์ ม. 2 ผึ้ง ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดพิลาวัลย์ธิยาราม ม. 3 นาขี้นาค ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 นาไหม ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีบุญเรือง ม. 5 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีมงคลประดู่(ประดู่) ม. 4 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสุวอ ม. 8 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศิริชัยเจริญ ม. 2 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดอุดมมงคล ม. 6 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ม. 3 ทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดบวรมงคล ม. 1 ถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดราษฎร์บำรุง ม. 4 หนองลาด ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีคุณเมือง ม. 1 ถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสุข ม. 7 ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศิริมงคล ม. 2 ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดหนองทุ่มบัณฑิต ม. 5 ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโคกสว่าง ม. 5 คำแมด ตำบลวังทอง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสว่าง ม. 1 วังทอง ตำบลวังทอง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีวิลัย ม. 2 ตำบลบ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลบ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดจันทร์ศรีมงคล ม. 8 มีชัย ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ ม. 7 งิ้ว ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ก ม. 1 ตาด ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรีสะอาด ม. 7 งิ้ว ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดดงวัฒนา ม.4 ดงวัฒนา ตำบลนาคำ บ้านดุง อุดรธานี

น้ำฝน
11-16-2010, 09:03 AM
รายชื่อวัดในอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วัดดงคำ ม. 1 ดงคำ ตำบลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดทุ่งสว่าง ม. 2 ดุงน้อย ตำบลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีขวัญเมือง ม. 5 ศรีสมบัติ ตำบลศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดกุดโด ม. 10 ศรีสามารถ ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ชัย ม. 9 ดุงเหนือ ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรีสมภรณ์ ม. 3 ถ่อนคำหวด ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสระแก้ว ม. 2 ตำบลบ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดผดุงธรรม ม. 1 ดงเย็น ตำบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ข ม. 2 ป่าเป้า ตำบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสำราญ ม. 3 ตำบลดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดคลองเวช ม. 7 นาจาน ตำบลโพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีวิลัย ม. 9 ตำบลโพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสมบูรณ์ ม. 5 ตำบลโพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดบัวบก ม. 3 โคกคำไหล ตำบลอ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดเวฬุวัน ม. 4 ไผ่ล้อม ตำบลอ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีชมชื่น ม. 1 ตำบลอ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสิมมา ม. 6 โนนสิมมา ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ชัย ม. 3 ทรายมูล ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 จันทน์ ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีดาราม ม.5 หนองกา ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสมสะอาด ม. 4 ตำบลบ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดชัยมงคล ม. 1 ชัย ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดทุ่งเจริญ ม.2 ทุ่ง ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสะอาด ม.5 โนนสะอาด ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดปราสาทชัย ม. 7 นาดี ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดพิเศษสมบูรณ์ ม. 6 ดอนขึ้เหล็ก ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรีสว่าง(ค้อเขียว) ม. 9 ค้อเขียว ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสุมังค์ ม. 3 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสุพรรณแสงศรี ม. 14 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสุวรรณเขต ม. 4 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดใหม่ศรีสุมังค์ ม. 3 ตำบลบ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสวรรค์ ม. 2 ผึ้ง ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดพิลาวัลย์ธิยาราม ม. 3 นาขี้นาค ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ม. 1 นาไหม ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีบุญเรือง ม. 5 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีมงคลประดู่(ประดู่) ม. 4 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสุวอ ม. 8 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศิริชัยเจริญ ม. 2 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดอุดมมงคล ม. 6 ตำบลนาไหม บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ม. 3 ทุ่งใหญ่ ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดบวรมงคล ม. 1 ถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดราษฎร์บำรุง ม. 4 หนองลาด ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีคุณเมือง ม. 1 ถ่อนนาลับ ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีสุข ม. 7 ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศิริมงคล ม. 2 ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดหนองทุ่มบัณฑิต ม. 5 ตำบลถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโคกสว่าง ม. 5 คำแมด ตำบลวังทอง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโนนสว่าง ม. 1 วังทอง ตำบลวังทอง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดศรีวิลัย ม. 2 ตำบลบ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ตำบลบ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดจันทร์ศรีมงคล ม. 8 มีชัย ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ชัยงิ้วเหนือ ม. 7 งิ้ว ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรี ก ม. 1 ตาด ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดโพธิ์ศรีสะอาด ม. 7 งิ้ว ตำบลบ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 41190
วัดดงวัฒนา ม.4 ดงวัฒนา ตำบลนาคำ บ้านดุง อุดรธานี[หมูร้องไห้] [c'U;;;]วัดบ้านดงบาตร ดงหวายเด้..บ้านนู๋คือบ่มีชื่อ.... [หมูร้องไห้] [หมูร้องไห้]สังคมลืมหมู่ 14-15

คำภีร์
11-18-2010, 07:08 PM
[55] [55] [55] คั่นบ่อมีชื่อ แสดงว่า เป็นวัดที่บ่อถืกกฏหมาย หรือว่า จดทะเบียนขอตั้ง สำนักสงฆ์แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการอนุมัติจากทางกรมการศาสนาครับ

น้ำฝน
11-21-2010, 09:52 AM
[55] [55] [55] คั่นบ่อมีชื่อ แสดงว่า เป็นวัดที่บ่อถืกกฏหมาย หรือว่า จดทะเบียนขอตั้ง สำนักสงฆ์แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการอนุมัติจากทางกรมการศาสนาครับ


[xitdkLq]สั่นหล่าขอจดทะเบียนเด้อ วัดบ้านหล่าอ้ายคัมภัร [;7pp]