PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รับสมัครครู สพปอด3

fcom
05-25-2011, 09:00 AM
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองลาด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
……………………………………….
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
1.1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ายงาน
2.1 ตำแหน่งครูผู้สอน ปฏิบัติงานสอน และงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับ
2.2 งานอื่นๆที่โรงเรียนมอบหมาย
3. ค่าตอบแทน
ตำแหน่งครูผู้สอน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,000 บาท
4. ระยะเวลาการจ้าง มีระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน ( 1 มิถุนายน 2554 - 30 กันยายน 2554 )
5. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครรับการเลือกสรร
5.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกตามตำแหน่งที่กำหนด
5.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
5.2 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากครุสภา
5.4 มีสัญชาติไทย
5.5 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
5.6 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.7 ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน
5.8 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาศาล เว้นเป็นความผิดลหุโทษ
5.9 มีความรักในอาชีพครู

6. การรับสมัคร
6.1 วันเวลาและสถานที่การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหนองลาด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
6.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับ(ถ่ายในคราวเดียวกัน) จำนวน 2 แผ่น
(2 ) สำเนาแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
จำนวน 1 ชุด
(3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีครู จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับให้นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
6.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศการรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด
8. กำหนดวันเข้ารับการคัดเลือก
ทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด
9. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ดังนี้
6.1 ประเมินภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยการสอบข้อเขียน จำนวน 50 คะแนน
6.2 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 50 คะแนน


10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และคะแนนรวมทุกภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
11. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด

12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ต้องไปทำสัญญาจ้างในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่โรงเรียนบ้านหนองลาด ถ้าไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ เละจะเรียกร้องใด ๆไม่ได้ โรงเรียนจะพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปขึ้นมาแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554


ลงชื่อ
( นายสุรสิทธิ์ อิศดง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
.....................................................

๑. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน
๒.ประเมิน โดยสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน

ตารางการคัดเลือก
วันที่ คัดเลือก เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ
๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔


๐๘.๓๐–๑๑.๓๐ น.
สอบข้อเขียน (๕๐ คะแนน)
- ความรู้ความสามารถตามวิชาเอกที่กำหนด
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- ความรู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาและเหตุการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองลาด

๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ( ๕๐ คะแนน)
- ประวัติการศึกษา
- ประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาชีพครู โรงเรียนบ้านหนองลาด

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านหนองลาด หมู่ ๕ ตำบลถ่อนนาลับ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

ลำดับ รายละเอียด วัน / เดือน / ปี หมายเหตุ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖. ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ดำเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ทำสัญญาจ้าง ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านหนองลาด อำเภอบ้านดุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

ข้าพเจ้าชื่อ ......................................................... เกิดวันที่ ..................................... อายุ ................... ปี เลขประจำตัวประชาชน .............................................................. สถานภาพ ..................สัญชาติ .................ศาสนา ............ส่วนสูง ...............ช.ม. น้ำหนัก .................กิโลกรัม ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ............หมู่ที่ ............ตำบล..............................อำเภอ.............................. จังหวัด .................................รหัสไปรษณีย์ ......................โทรศัพท์................................. จบการศึกษาระดับ ...................................วุฒิการศึกษา ...................................วิชาเอก....................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ และได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด ๑ x ๑/๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ....... แผ่น
๒. สำเนาแสดงผลการสำเร็จการศึกษา จำนวน ....... ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ....... ฉบับ
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ....... ฉบับ
๕. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ....... ฉบับ
๖. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน ....... ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร
( .........................................................)
วันที่ ................ เดือน ........................................พ.ศ. .............
...
บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานต่าง ๆ แล้วปรากฏว่า
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ไม่มีคุณสมบัติ ขาด .......................................................

( ลงชื่อ ) ...................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร
( ................................................... )

( ลงชื่อ ) ...................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร
( ................................................... )