มีท่านใด สอน หรือรับสอน การถอดประกอบลูกซอง สโตเกอร์ M2000 เพราะซื้อมาแล้วยังถอดไม่เป็น (ปืนมีทะเบียนครับ) แจ้งทาง PM