ครูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.อด1 เงินเดือน15000


สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 2 จากทั้งหมด 2

กระทู้: ครูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.อด1 เงินเดือน15000

LINE it!
 1. #1
  สหายธรรม รูปส่วนตัว fcom
  สมัครเมื่อ
  Jul 2008
  อายุุ
  40
  โพสต์
  1,340
  ให้คำขอบคุณ
  254
  ได้รับขอบคุณ 274 ครั้งใน 72 โพสต์

  ครูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.อด1 เงินเดือน15000

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
  ๗/๗ ถนนโพศรี อำเภอเมืองอุดรธานี ๔๑๐๐๐
  ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด / ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต
  สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการรับสมัคร/ประกาศ สพป.อด.๑ จำนวน ๑ ชุด
  ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
  ขอแสดงความนับถือ

  (นายดิลก พจน์พงษ์)
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  กลุ่มบริหารงานบุคคล
  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  โทร. ๐๔๒-๒๓๐๑๗๓

  กำหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
  แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
  ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  --------------------------------------------------

  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ประกาศรับสมัคร
  วันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ รับสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)
  เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
  ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ดำเนินการคัดเลือก
  ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน กรณีลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่หลายโรงเรียนว่างลง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๑๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓
  เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
  ๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  ๑.๒ ภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
  ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ต้องปฏิบัติภารกิจตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายจนครบทุกด้าน ดังนี้
  ๑.๒.๑ งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือ
  ราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
  ๑.๒.๒ งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล
  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ๑.๒.๓ งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจ
  และบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
  ๑.๒.๔ งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ
  ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ
  ๑.๒.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  ๑.๓ อัตราที่จ้าง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่
  ๒ โรงเรียนขึ้นไป จำนวน ๙ อัตรา

  - ๒ -

  ๑.๔ อัตราค่าจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑
  พฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอนเงินงบประมาณมาให้จะดำเนินการทำสัญญาจ้างต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  ๒.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  ๒.๒ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  ๓. การรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ มีนาคม
  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
  ๔. หลักฐานเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
  ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่
  เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
  ๔.๒ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา(ยังไม่หมดอายุ)จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๓ ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๔ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ
  ปริญญาตรีฉบับจริงพร้อมสำเนา (ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร
  คือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕) จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๕ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐบาล (ฉบับจริง) ออกไว้ไม่เกิน
  ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๔.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว/
  ชื่อสกุลฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
  ๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
  ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสมัครคัดเลือกครั้งนี้เป็นโฆฆะสำหรับผู้นั้น อนึ่ง สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสำเนาด้วยตนเอง (เว้นแต่เอกสารตามข้อ ๔.๖) หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นำมาสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ จะไม่ได้รับการพิจารณา จัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

  - ๓ -

  ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้มี
  สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และทางเว็บไซต์ http://www.udn1.net
  ๗. การคัดเลือก
  จะดำเนินการคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ โดยในวันที่
  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ดังนี้

  วัน เวลา รายละเอียด คะแนนเต็ม
  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕
  เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

  เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
  สอบข้อเขียน ดังนี้
  ๑. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้งระบบ E-Office
  ๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  ๓. งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึก การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและ รับข้อมูลในระบบ ICT
  ๔. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการหรือติดต่อราชการ
  สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐


  ๕๐

  ๘. เกณฑ์การตัดสิน
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดย
  เรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ หากผลรวมคะแนนเท่ากันให้ใช้คะแนนการสอบข้อเขียนที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่าก่อน หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์ที่สูงกว่าเป็นผู้ได้ลำดับก่อน หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

  - ๔ -

  ๙. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเลือกสรรเรียงตามลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
  จากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกเป็นต้นไป หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเมื่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น หรือไม่ได้รับการโอนงบประมาณในการสั่งจ้าง
  ๑๐. การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมาทำสัญญาจ้าง
  ๑๐.๑ จะถือประกาศผลการคัดเลือก เป็นการเรียกมารายงานตัวทำสัญญาจ้างใน
  ครั้งแรก จำนวน ๙ อัตรา หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ จะถูกยกเลิกการจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได้
  ๑๐.๒ สำหรับการจ้างครั้งต่อไป กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลัง จะประสานทาง
  โทรศัพท์ หรือมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ที่จะได้รับการสั่งจ้างเป็นรายบุคคล
  ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  ๑๐.๓ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นอันยกเลิกกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
  ๑๐.๓.๑ ผู้นั้นไม่มารายงานตัว
  ๑๐.๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การสั่งจ้าง
  ๑๐.๓.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้างในวันเวลาที่กำหนด
  ๑๐.๓.๔ ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง
  ๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
  ในครั้งแรก มาจัดทำสัญญาจ้างกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

  (นายดิลก พจน์พงษ์)
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑  ลำดับที่ใบสมัคร..................

  ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
  ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑


  ๑. ชื่อ............................................................................นามสกุล..................................................................
  สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา.....................................................
  ๒. เกิดวันที่...........เดือน...............................พ.ศ.................อายุถึงวันสมัคร..........ปี............เดือน............วัน
  ๓. เกิดที่ตำบล..........................................อำเภอ............................................จังหวัด...................................
  ๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน....................................................................................ออก ณ สำนักงาน
  .........................................................................เมื่อวันที่....................เดือน...........................พ.ศ.............
  ๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน..............................................ตำบล..............................................
  อำเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์.......................................................
  ๖. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก...
  ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก.................................................................หลักสูตร..........ปี
  มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ...
  ๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑
  ๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
  ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
  หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)...

  (ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร
  (...................................................)
  ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ ....................

  บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
  ( ) หลักฐานครบ
  ( ) หลักฐานไม่ครบ.....................................................


  ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
  (...........................................)
  ตำแหน่ง……………………………………………………
  วันที่............/............................./..................... ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
  ( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
  ( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
  .............................................................................

  ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
  (.............................................)
  ตำแหน่ง..................................................
  วันที่................./............................/.....................  ยอดมหาเสน่ห์ อยากเป็นคนมีเสน่ห์ จะต้อง
  กาย…ให้อ่อนน้อม วจี…ให้อ่อนหวาน จิตใจ…ให้อ่อนโยน
 2. #2
  สหายธรรม รูปส่วนตัว fcom
  สมัครเมื่อ
  Jul 2008
  อายุุ
  40
  โพสต์
  1,340
  ให้คำขอบคุณ
  254
  ได้รับขอบคุณ 274 ครั้งใน 72 โพสต์

  Re: ครูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.อด1 เงินเดือน15000

  ที่ ช.ร.ล.๐๑/๒๕๕๕ ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.อุดรธานี เขต ๓
  ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
  เรื่อง การอบรมหลักสูตรครูธุรการโรงเรียน
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต ๓
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
  ด้วย ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ จะจัด
  อบรมหลักสูตรครูธุรการโรงเรียน ให้กับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมตัวสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูธุรการ) โครงการคืนครูให้นักเรียน โดยรับจำนวนจำกัด เพียง ๑๐๐ คนเท่านั้น กำหนดการอบรมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องชำระค่าลงทะเบียนคนละ ๗๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารว่าง
  ชมรมโรงเรียนขนาดเล็กจึงขอความร่วมมือมายังโรงเรียนได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้กับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมพัฒนาดังกล่าวได้รับทราบโดยทั่วกัน หากมีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมให้ส่งใบสมัครไปที่ Email: simseepim@hotmail.com ส่วนเงินค่าสมัครให้นำไปชำระ ณ สถานที่อบรม ตามวันเลาข้างต้น
  จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

  ขอแสดงความนับถือ
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๙๗๑๑-๘๘๐๘
  Email: simseepim@hotmail.com  กำหนดการอบรมหลักสูตรครูธุรการโรงเรียน
  วันที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕
  ณ ห้องประชุม โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยายเรื่อง งานธุรการ งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียน
  และหนังสือราชการต่างๆ รวมทั้งระบบ E-Office
  โดย ผอ.วัชรพล วิทยากร และคณะ
  ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
  ๑๐.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง งานพัสดุ การจัดลงทะเบียน การควบคุม การเบิกจ่าย
  การเก็บรักษาดูแล และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  โดย ผอ.วัชรพล วิทยากร และคณะ
  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
  ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. บรรยายเรื่อง งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล
  การสำรวจและบันทึกข้อมูล การจัดทำรายงานข้อมูล และการจัดส่ง
  และรับข้อมูลในระบบ ICT
  โดย ผอ.วัชรพล วิทยากร และคณะ
  ๑๔.๓๐ - ๑๕.๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม
  ๑๕.๔๐ - ๑๖.๓๐ น. บรรยายเรื่อง งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน
  กลุ่มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานราชการอื่นๆ
  ชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ครู ผู้ปกครอง และประชาชน
  ผู้มาขอรับบริการ หรือมาติดต่อราชการ
  โดย ผอ.วัชรพล วิทยากร และคณะ
  ๑๖.๓๐ น. ปิดการอบรม
  ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูธุรการโรงเรียน
  รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2555
  ---------------------------
  กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์

  ชื่อ...............................................ชื่อสกุล......................................วัน/เดือน/ปีเกิด............................อายุ................ปี
  วุฒิการศึกษา........................................................สาขา...............................................................................……………
  ที่อยู่ที่สะดวกสำหรับติดต่อทางไปรษณีย์………………………………………………………………………………………………………
  อำเภอ.................................................จังหวัด…………………………………….รหัสไปรษณีย์………………………………………
  โทรศัพท์ • บ้าน…………………………….• มือถือ…………………………………E-mail:………………………………………….
  ได้รับทราบเงื่อนไขการอบรมทุกประการ และมีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูธุรการโรงเรียน


  ลงชื่อ.........................................................ผู้สมัคร
  (................................................)

  หมายเหตุ
  1. กรอกรายละเอียดแล้วส่งใบสมัครกลับมายัง Email: simseepim@hotmail.com
  2. เนื่องจากรับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะครบจำนวนหรือก่อนเปิดการอบรมในวันที่ 30 มีนาคม 2555
  3. โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายยงยุทธ สิมสีพิมพ์ 0897118808
  ยอดมหาเสน่ห์ อยากเป็นคนมีเสน่ห์ จะต้อง
  กาย…ให้อ่อนน้อม วจี…ให้อ่อนหวาน จิตใจ…ให้อ่อนโยน
ข้อมูลกระทู้

Users Browsing this Thread

ในขณะนี้มี 1 คุณดูกระทู้อยู่. (0 สมาชิกและ 1 ผู้เยี่ยมชม)

Bookmarks

กฎการโพสต์ข้อความ

 • คุณ ไม่สามารถ ตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • คุณ ไม่สามารถ ตอบกระทู้ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แนบไฟล์ได้
 • คุณ ไม่สามารถ แก้ไขข้อความโพสต์ได้
 •  
 • BB code สถานะ เปิด
 • Smilies สถานะ เปิด
 • [IMG] สถานะ เปิด
 • [VIDEO] สถานะ เปิด
 • HTML สถานะ ปิด

สมัครสมาชิกไม่ผ่าน หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ ติดต่อผู้ดูแลเว็บ หรือ สนใจลงโฆษณา โทร ๐๘๖๒๒๒๐๐๕๕
อุดรธานี รับออกแบบเว็บไซต์ ของพรีเมี่ยม แฟลชไดร์ฟ พีแอลซี power bank ปากกา รับทำ seo