สัมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี
วันที่ 1 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล นายดิลก พจน์พงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมสัมนาสมาชิกสหกรณ์ครูหน่วยหนองวัวซอ และบำนาญเมืองอุดรธานี โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน โดยมีนายปรีชา วิเศษชัย เป็นผู้กล่าวรายงาน
นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี กล่าวว่าจำนวนสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบันมี 12,564 คน สมาชิกสมทบ 1,120 คน กำไำำรเดือน พฤษภาคม 2555 50,963,892.78 บาท กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปี 337,094,810.84 บาท นอกจากนั้นมีการบริการฝากเงินออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.25 ต่อปี(ไม่เสียภาษี) เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน