สส.อด.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
วันที่ 26 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์ประชุมอุดรดุษฏี โรงแรมเจริญโฮเต็ล สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัีพย์ครูอุดรธานี (สส.อด.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อรายงานการดำเนินกิจการต่อที่ประชุม โดยมีนายประเยียน ส่งเสริม นายกสมาคมเป็นประธานในที่ประชุม มีสมาชิกที่เป็นข้าราชการครูและข้าราชการบำนาญ ทั้งจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมประชุม ประมาณ 200 คน
ปัจจุบันสมาคมฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 18,906 คน ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 และยังมีสมาชิกให้ความสนใจสมัครอย่างต่อเนื่อง เงินสงเคราะห์ที่สมาคม จ่ายให้ครอบครัวสมาชิกกรณีเสียชีวิต สมาชิกประเภท ก ข ค (สมาชิก คู่สมรส บุตร) ในปัจจุบันรายละประมาณ 250,000 บาท จ่ายให้สมาชิกประเภท ง (บิดา มารดา) 150,000 บาท ในรอบปีที่ผ่านมามีสมาชิกสมัครเพิ่ม 330 คน เสียชีวิตในรอบปี 434 คน ซึ่งทางสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 77,765,668 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)