กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557 (16 ธ.ค. 2556 – 12 ม.ค. 2557)


>ตำแหน่ง
1.นายทหารสัญญาบัตร


>ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี


**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


>วิธีการสมัครงานข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตร
สมัครด้วยตนเองเปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ธ.ค. 2556 – 12 ม.ค. 2557


ลายละเอียดการรับสมัคร

16 ธ.ค. 56 – 8 ม.ค. 2557
>จำหน่ายสมุดคำแนะนำ/ใบสมัครสอบ ณ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก (เว้นวันหยุดราชการ)

9 – 12 ม.ค. 2557
>ดำเนินการรับสมัครสอบ ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

>จำหน่ายสมุดคำแนะนำ/ใบสมัครสอบ ณ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก (เว้นวันหยุดราชการ)

เพิ่มเติม

คุณวุฒิ การศึกษา สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง หรือสถานศึกษาในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขา-ทางตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ซึ่งตรวจสอบตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรองการเทียบคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ไว้แล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลง 30 ก.ย. 53 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 21 ลง 18 ส.ค. 54 และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร. 1004.3/ว 14 ลง 10 ก.ย. 55 หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ http://www.ocsc.go.th


>แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เบื้องต้น
>แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
>แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
>แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
>ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
>ประวัติกองทัพไทย
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:http://sheetthai.com/index.php/topic,10193.0.html