มูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี บนเส้นทางสาธารณะกุศล