สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ประวัติความเป็นมาสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี

สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม เดิมอยู่ในเขตการปกครองของสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งกิ่งอำเภอน้ำโสมขึ้น โดยมี 5 ตำบล คือ ตำบลน้ำโสม ตำบลนางัว ตำบลหนองแวง ตำบลนายูง และตำบลนาแค โดยตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอน้ำโสม อยู่ที่ตำบลนางัว ขณะนั้นมี ร้อยเอก กฤษฏินทร์ แซงบุญเรือง ตำแหน่งปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ และมี ร้อยตำรวจเอก เกษม บำรุงสานต์ เป็นหัวหน้าประจำสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอน้ำโสม คนแรก

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2517 ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ตั้ง กิ่งอำเภอน้ำโสม เป็นอำเภอน้ำโสม มีร้อยเอกสุรพล ผิวรัตน์ เป็นนายอำเภอคนแรก และร้อยตำรวจเอกจรูญ เหม-นิธิ เป็นผู้บังคับกองหัวหน้าสถานีตำรวจฯ คนแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้แยกเขตการปกครองออกจากอำเภอน้ำโสม 2 ตำบลคือ ตำบลนาแค และตำบลนายูง โดยตั้งชื่อว่า กิ่งอำเภอนายูง ในส่วนอำเภอน้ำโสมที่เหลือ ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง ตำบลนางัว และปัจจุบันได้แยกเขตการปกครองตำบลเพิ่มอีก 4 ตำบล คือ ตำบลศรีสำราญ ตำบลบ้านหยวก ตำบลสามัคคี และตำบลโสมเยี่ยม รวม 7 ตำบล

อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอน้ำโสมประมาณ 151 เมตร บนที่ดินที่ทางอำเภอจัดสรรมอบให้ อดีตที่ดินยาวไปถึงสระศรีมงคลซึ่งแต่ก่อนเป็นทุ่งนายังไม่มีการขุดลอกสระ ปัจจุบันเหลือแต่ถนนรวมรัฐยาวไปถึงรั้วโรงพยาบาลน้ำโสมมีเนื้อที่ทั้งหมด 18 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา ส่วนที่ขาดไปทางอำเภอน้ำโสมได้สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ตัวที่ทำการสถานีฯ จัดสร้างเมื่อปี 2512 ทรงปั้นหยา 2 ชั้น ชั้นบนไม้ ชั้นล่างปูน ปัจจุบัน เป็นอาคารปูน 3 ชั้น สร้างเสร็จในปี 2547

ตั้ง สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของ จังหวัดอุดรธานี ที่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา
ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 98 กิโลเมตร มีพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด 742.129 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดกับ โรงพยาบาลน้ำโสม

ทิศใต้ ติดกับ สนามกีฬากลางอำเภอน้ำโสม (สระน้ำศรีมงคล)

ทิศตะวันออก ติดกับ สหกรณ์การเกษตรอำเภอน้ำโสม

ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ว่าการอำเภอน้ำโสม

พันธกิจสถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำโสม
๑. การป้องกันอาชญากรรม

๑.๑ จัดระบบสายตรวจครอบคลุมพื้นที่ ๑ หมู่บ้านต่อตำรวจ ๑ นาย( โครงการตำรวจหมู่บ้าน)
๑.๒ กระตุ้นให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน จัดตั้ง กฎ ระเบียบ หมู่บ้าน/ชุมชน
๑.๓ สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เริ่มแต่ระดับ
ประถมศึกษา เพื่อให้ออกมาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ โดยการนำโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนปฏิบัติร่วมกับทุกโรงเรียนในพื้นที่
๑.๔ ใช้งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์นำการปราบปราม

๒. การสืบสวน

๒.๑ ตำรวจทุกนายต้องเป็นนักสืบ( โครงการตำรวจหมู่บ้าน)
๒.๒ ตำรวจประจำหมู่บ้านทำเครือข่ายอาชญากรรมและยาเสพติด ผู้ค้า – ผู้เสพในหมู่บ้าน
๒.๓ ตำรวจชุมชนตำบลทำเครือข่ายอาชญากรรมและยาเสพติด ผู้ค้า – ผู้เสพในระดับตำบล
๒.๔ งานสืบสวนทำเครือข่ายอาชญากรรมและยาเสพติด ผู้ค้า – ผู้เสพระดับอำเภอ
และเชื่อโยงข้อมูลระหว่างอำเภอฯ จังหวัดฯ

๓. งานสอบสวน

๓.๑ พนักงานสอบสวนต้องมีคุณธรรมและสนับสนุนงานอื่น ๆ
๓.๒ พนักงานสอบสวนทุกนายจัดเครือข่ายอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างน้อย ๑
เครือข่าย(จากสำนวนการสอบสวน)

๔. งานจราจร

๔.๑ สร้างแนวร่วมและการตรวจสอบทางสังคมกับผู้ใช้รถใช้ถนนที่มักกระทำความผิด
กฎหมายจราจร( กระทำความผิดซ้ำซาก)
๔.๒ แสวงหาความร่วมมือจากสถานศึกษาในการรณรงค์ต่อต้านการกระทำผิด
กฎหมายจราจร
๔.๓ พนักงานสอบสวน,พนักงานจราจรมีคุณธรรม และเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ

๕. งานกำลังพลและส่งกำลังบำรุง

แนวความคิด : ปัจจัยความสำเร็จคือการสนับสนุนที่ดี
๕.๑ พัฒนาสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย มีความ
พร้อมใช้งาน
๕.๒ เร่งรัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว
๕.๓ ดำเนินโครงการ ๕ ส.

http://namsom.udonthani.police.go.th/